4WRTE16先导式伺服比例换向阀

产品特点:
 
—规格:16
—最大工作压力:31.5MPa
—最大流量:200L/min
—用输入电信号的大小提供方向控制及无压力补偿流量控制
—双位置传感器,两级比例阀  
—板式连接

通径  mm 公称压力 MPa 最大流量 L/min
16 31.5 200