HED4..10型压力继电器

产品特点:
 
—将油液的压力信号转换成电开关信号
—3种最高设定压力
—3种连接方式:管式OA,板式OP,垂直叠加安装OH

 型号  最高设定压力 MPa
 HED4 5,10,35